Welcome to Animal Doctors International

Please select your location

Animal Doctors - Laos Veterinary Services Animal Doctors - Vietnam Veterinary Services
Animal Doctors - Premium Veterinary Services
Animal Doctors International Animal Doctors International Animal Doctors International

ການບໍລິການສັດຕະວະແພດ
ລະດັບພີ່ມ້ຽມສຳຫຼັບສັດລ້ຽງ ແລະ ເຈົ້າຂອງສັດລ້ຽງໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ປະເທດລາວ.

ກ່ຽວກັບ

ທີມງານຂອງພວກເຮົາ

ການບໍລິການ

ຕິດຕໍ່

ການດູແລທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ

Animal Doctors International ແມ່ນຄລີນິກສັດຕະວະແພດທີ່ໃຫ້ບໍລິການເຕັມຮູບແບບ, ທີ່ເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍແຮງຜັກດັນຈາກຄວາມຮັກເປັນເລີດ. ພວກເຮົາສະໜອງການດູແລທາງການແພດທີ່ດີເລີດ, ສະພາບຂອງເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ສັດຕະວະແພດສາກົນທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານສູງ ເພື່ອເປັນການໃຫ້ສັນຍາແຫ່ງການບໍລິການພິເສດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ການດູແລແບບສ່ວນບຸກຄົນສຳລັບສັດລ້ຽງທີ່ທ່ານຮັກ.

ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຮັກສາສັດທັງໝົດກັບການດູແລດ້ວຍຄວາມຮັກໃນທຸກໆການກວດ, ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ ຫຼື ການຜ່າຕັດ.

ຟຣີ ການກວດທີ່ສົມບູນແບບສຳຫຼັບລູກຄ້າທີ່ມາຄັ້ງທຳອິດ.

Premium Veterinary Services
Prev Next