ຕິດຕໍ່ | Animal Doctors International | Quality Vet Care - Your Trusted Vet Hospital‎ (Vietnam & Laos)
loading
close menu

ຕິດຕໍ່

VIETNAM

ANIMAL DOCTORS INTERNATIONAL
1 Tran Ngoc Dien, Thao Dien
District 2, HCMC
Tel: +84 (0) 28 6260 3980

LAOS

ANIMAL DOCTORS INTERNATIONAL
Tha Deua, Km 3 between
RMA and Rashmi Hotel
Tel: +856 (0) 2131 6410

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ພວກເຮົາພູມໃຈທີ່ມີໂອກາດໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລູກຄ້າທີ່ນ່າຮັກຂອງເຮົາ(ແລະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາ) ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຊີວິດທີ່ຍາວນານແລະມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງພວກເຂົາສືບເນື່ອງໄປ

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.