loading
close menu

ການບໍລິການ

ການວິໄຈ
432

ການວິໄຈ

ການວິເຄາະທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຜົນລັບທີ່ວ່ອງໄວ ຮັດກຸມ

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມັນອາດຈະເຄັ່ງຄຽດເມື່ອສັດລ້ຽງຂອງທ່ານເຈັບເປັນແລະທຸກໆໂຕຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດວິເຄາະໂດຍໄວ້ທີ່ສຸດ ພວກເຮົາມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະດູແລສັດລ້ຽງທີ່ເຈັບທຸກໂຕ ຕັ້ງແຕ່ການບາດເຈັບສຸກເສີນໄປຈົນເຖີງການກວດສຸຂະພາບຕາມປົກກະຕິ

ການວິໄຈ
1172

ດ້ວຍສີ່ງທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການກວດວິເຄາະຂອງພວກເຮົາທີ່ດີ ເຮົາສາມາດກວດຕັ້ງແຕ່ບັນຫາພື້ນຖານທີ່ເກີດກັບສັດລ້ຽງຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານລໍຖ້າ

  • ໃນຫ້ອງທົດລອງຂອງພວກເຮົາ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດເຮັດການກວດສອບຢ່າງວ່ອງໄວດ້ວຍເຄື່ອງມືວິເຄາະລືອດແບບເຕັມຮູບແບບ ການວິໃຈເຊື້ອເພື່ອການທົດສອບໂລກຢ່າງວ່ອງໄວແລະເຊລວິທະຍາໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານລໍຖ້າ
  • ເຄື່ອງມື X-Ray ດີຈິຕອນ ໜ່ວຍລັງສີວິທະຍາທີ່ທັນສະໄໝຂອງເຮົາໃຫ້ຮູບພາບທີ່ວ່ອງໄວຂແງບັນຫາກະດູກແລະເນື້ອເຍື່ອອ່ອນ
  • Ultrasound ດີຈິຕອນ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາປະເມີນສະພາບເນື້້ອເຍື່ອອ່ອນໃນແບບເວລາຈີງ ຮວມທັງຊ່ວຍວິເຄາະການຖືພາແລະກໍລະນີທາງການແພດທີ່ຊັບຊ້ອນດ້ວຍເຕັນີກທີ່ບໍ່ເຈັບປວດແລະບໍ່ຮຸກຮານສັດລ້ຽງ