Cushing’s Disease

Little dog Gau suffers from cushing
Gau before the treatment
Gau after the treatment
Gau after the treatment at Animal Doctors International

โรค Cushing คืออะไร? 
โรค Cushing หรือ ภาวะ hyperadrenocorticism หรือต่อมหมวกไตชั้นนอกทำงานมากผิดปกติ เกิดขึ้นเมื่อต่อมใต้สมองมีการสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลที่มากเกินไปจากเนื้องอกที่ต่อมใต้สมอง ซึ่งอาการที่พบได้ในสัตว์ป่วย เช่น หิวบ่อย หิวน้ำบ่อย หรือขนหยาบ

การรักษาของเรา: รักษาด้วยความรัก
การรักษาน้อง Gau จำเป็นต้องใช้การรักษาที่สมดุลจากการใช้ยาและการดูแลอย่างใกล้ชิด เราได้จ่ายยาเพื่อรักษาระดับฮอร์โมนและติดตามผลการพัฒนาการอย่างใกล้ชิด ปฏิเสธไม่ได้ว่าความพยายามอย่างยาวนานของเจ้าของและสัตวแพทย์ที่ให้การรักษาต้องเปี่ยมไปด้วยความรัก

ผลลัพธ์
อาการป่วยของน้อง Gau นั้น มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากภายใต้การดูแลของเรา น้อง Gau กลับมามีเรี่ยวแรง ขนงอกเพิ่มขึ้นและมันเงา ซึ่งเป็นสัญญาณของสุขภาพที่ดีขึ้น

ทริกความรู้ 
รู้หรือไม่ว่าการที่สัตว์เลี้ยงมีอาการหายใจแรง หิวน้ำมากขึ้น และท้องป่อง เป็นสัญญาณที่บ่งบอกมากกว่าการที่อายุมากขึ้น อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงภาวะ Cushing’s ได้