Khám phá các chi nhánh của ADI

With locations close to you, caring for your pet has never been easier.

Campuchia

ADI Hospital – Phnom Penh
ADI Hospital – Phnom Penh
Campuchia

Mở cửa 7 ngày trong tuần: 09:00 – 19:00
Ngày Lễ: 09:00 – 12:00
Cấp Cứu 24/7

023 238 239
cambodia@theanimaldoctors.org

Campuchia

ADI Hospital – Phnom Penh
ADI Hospital – Phnom Penh
Campuchia

Mở cửa 7 ngày trong tuần: 09:00 – 19:00
Ngày Lễ: 09:00 – 12:00
Cấp Cứu 24/7

023 238 239
cambodia@theanimaldoctors.org