Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Tôi có thể ở lại với con chó của mình khi chúng đang được cắt tỉa lông không?

Đương nhiên rồi! Bạn có thể xem buổi cắt tỉa lông từ khu vực lễ tân. Tuy nhiên, để đảm bảo sự thoải mái cho tất cả thú cưng và vì các quy trình vệ sinh của chúng tôi, chủ sở hữu không thể tự vào khu vực grooming. Bạn vẫn ở đủ gần để thú cưng của bạn biết bạn đang ở đó.