Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Thú cưng của tôi có thể trở lại hoạt động bình thường sau khi phẫu thuật không?

Thú cưng của bạn sẽ cần một thời gian để hồi phục sau phẫu thuật. Thời gian phục hồi khác nhau tùy thuộc vào loại phẫu thuật và sức khỏe tổng thể của thú cưng của bạn. Theo hướng dẫn, bạn có thể cần hạn chế hoạt động của chúng trong 10-14 ngày sau phẫu thuật. Chúng tôi sẽ cung cấp các hướng dẫn cụ thể để giúp thú cưng của bạn phục hồi suôn sẻ.