Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Tôi có cần gặp bác sĩ trước khi làm răng không?

Có, cuộc hẹn khám răng trước giúp chúng tôi đánh giá sức khỏe tổng thể của thú cưng của bạn và xác định kế hoạch chăm sóc răng miệng tốt nhất cho chúng. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng thú cưng của bạn đã sẵn sàngg để được gây mê và bạn có cơ hội thảo luận về kế hoạch cũng như bất kỳ phát hiện nào với đội ngũ thú y của chúng tôi.