Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

ADI chấp nhận các phương thức thanh toán nào?

Chúng tôi chấp nhận nhiều phương thức thanh toán khác nhau bao gồm thẻ tín dụng, tiền mặt và chuyển khoản ngân hàng.